Zakonodaja

Slovenija je ena izmed redkih držav v Evropi (poleg Azerbajdžana in Bolgarije), v kateri je varstvo kulturne dediščine ustavna kategorija. Ustava opredeljuje skrb za ohranjanje kulturne dediščine kot pozitivno obveznost države.

Temeljna izhodišča za varstvo kulturne dediščine v Sloveniji so nacionalna zakonodaja in ratificirane mednarodne konvencije in pogodbe. Javna služba varstva kulturne dediščine pa se pri vodenju postopkov naslanja tudi na zakone iz drugih področij.

 

Zakoni, ki urejajo področje kulturne dediščine

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Zakon o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine

Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini

Zakon o kobilarni Lipica

Zakon o regijskem parku Škocjanske jame

Zakon o Triglavskem narodnem parku

 

Drugi zakoni

Zakon o splošnem upravnem postopku

Zakon o upravnih taksah

 

Podzakonski predpisi

Pravilnik o arheoloških raziskavah

Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za arheološka raziskovanja

Pravilnik o vlaganju in reševanju zahtevkov za financiranje predhodnih arheoloških raziskav iz državnega proračuna

Pravilnik o iskanju arheoloških ostalin in uporabi tehničnih sredstev za te namene

Pravilnik o konservatorskem načrtu

Pravilnik o konservatorskem načrtu za prenovo

Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva

 

Mednarodne konvencije in drugi dokumenti

Malteška konvencija

Beneška listina

Lausannska listina

Burrska listina

Mednarodna listina o kulturnem turizmu

Faro konvencija

Recommendation Rec(2003)1

Konvencija o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada (Haaška konvencija), s Pravilnikom za njeno izvrševanje in protokolom

 

Nacionalni program za kulturo

Osnovni strateški dokument varstva dediščine je Nacionalni program za kulturo, ki ga na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo vsake štiri leta sprejme Državni zbor. Nacionalni program za kulturo je strateški razvojni dokument kulturne politike v Sloveniji in se osredotoča na cilje, ki naj bi jih kulturna politika dosegla v prihodnjem obdobju.

Nacionalni program za kulturo ugotovi vlogo kulture v razvoju Slovenije, določi cilje in prioritete kulturne politike ter čas za njihovo uresničitev. Program predvidi usmeritve na področju investicij ter pravne, finančne in organizacijske usmeritve, ki so potrebno za njihovo uresničitev.

Nacionalni program za kulturo 2018 – 2015